ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ ವಿಶ್ವ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

 

Image

 

೧೯೯೪ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ನೇ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ದಿನವೆಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ(ಯುನೆಸ್ಕೊ) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. ಅಧ್ಯಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ವಷ೯ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ರಂದು  ವಿಶ್ವದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಮುದಾಯದೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿಆಚರಿಸಬಹುದು.

೧೯೬೬ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ರಂದು ಯುನೆಸ್ಕೊ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಿ೯ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಪ೯ಡಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕತ೯ವ್ಯಗಳು, ಅವರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ನೇಮಕ. ನೌಕರಿ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಧ೯ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿತ ನಿಧಾ೯ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಅನುಸಂಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮಾಗ೯ದಶಿ೯ಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.

೧೯೬೭ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ರಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೊ ಮಹಾಸಭೆಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.

೧೯೯೪ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ರಂದು ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಪ್ರತಿ ವಷ೯ ಅದೇ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪ್ರತಿವಷ೯ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಯಿರುವ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಷ೯ದ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೊ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವಿನಿಮಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

೨೦೦೯ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ರಿಂದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘವು  ವಿಶ್ವ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: