ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ ೧೯೩೭ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧ

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಂಗದ ೧೯೩೭ನೇ ಶಕದ ದಿನಸೂಚಿಯನ್ನು  ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ.

ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಂಡಿಯ ಹ್ರಸ್ವ ರೂಪವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ

ಕೊನೆಯ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ದಿನಸೂಚಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಕರಡಿನ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಒತ್ತಿ

https://panditaputa.files.wordpress.com/2015/10/1937-uttarardha.ppsx

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ

ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: